Honoraris Professionals

Quota de Recerca

Els serveis anteriorment desglossats impliquen molta feina i nombroses despeses, sobretot al principi del projecte. Per fer front parcialment a aquests serveis i despeses, facturem una Quota de Recerca única, a la firma del nostre Acord d’Assistència. Aquesta quota cobreix els serveis desglossats anteriorment, incloent totes les visites inicials a les empreses de la “Llista Curta”.

Si després de visitar personalment totes les empreses de la “Llista Curta”, el client decideix que no desitja prosseguir amb l’adquisició de cap d’aquestes empreses, per qualsevol motiu, les seves obligacions financeres envers nosaltres cessaran.

Iguala Mensual

No obstant, si després de les visites inicials a totes les empreses de la “Llista Curta” el client decideix que vol prosseguir amb l’adquisició d’una o més de les empreses visitades, començaríem a facturar una iguala mensual, per país. Malgrat que un projecte d’aquest tipus té una durada de entre sis i dotze mesos, cobrem aquesta quota mensual durant un període máxim de sis mesos, per país.

Despeses

No cobrem despeses generals. No obstant, si és necessari viatjar per aconseguir l’objectiu del mandat, les despeses de viatge són facturades al client, sense sobrecàrrec, sempre que el client hagi donat prèviament la seva conformitat per dur a terme aquests viatges.

Honoraris d’Éxit

Si el client tanca una operació amb una empresa per nosaltres presentada, els nostres Honoraris d’Èxit estaran basats en el Valor Total de la Transacció segons l’escala de Lehman següent:

Honoraris d’Èxit

5% sobre el rang de fins 3 Milions d’€uros

4% sobre el rang d’entre 3 i 6 Milions d’€uros

3% sobre el rang d’entre 6 i 9 Milions d’€uros

2% sobre el remanent.